Regulamin

I. Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.„SKLEP” – oznacza prowadzony w domenie www.notatki-esgieha.pl internetowy serwis, umożliwiający zakup od Treści Cyfrowych;

2.„TREŚCI CYFROWE” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych

3. „ AUTOMATER” – oznacza serwis Automater.pl oraz jego podstrony, który zajmuje się przetwarzaniem oraz wysyłką Treści Cyfrowych sprzedawanych w ramach Sklepu.

4.„KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów

5.„ZABEZPIECZENIA” – oznacza stosowane przez Sklep system zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem;

6.„REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Treści Cyfrowych oraz prawa i obowiązki Klientów;

7.„DANE OSOBOWE” – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;

8.„USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.)

9.„ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych wykonaną za pośrednictwem serwisu Automater, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta

10.„RABAT” / „VOUCHER” – oznacza zniżkę (procentową lub kwotową) udzielaną Klientowi na zakup Treści Cyfrowych,

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych.

2.Akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.Nazwa notatki-esgieha.pl, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

5. Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych właściciela Sklepu i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.

 

III. Dostępne treści cyfrowe i ich zakup

1.Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Treści Cyfrowych oraz o samych Treściach Cyfrowych zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.

2. W ramach prowadzonego Sklepu, Sklep oferuje sprzedaż produktów oraz treści cyfrowych Klientom.

3. Transakcja sprzedaży odbywa się przy pomocy serwisu Automater.pl, który odpowiedzialny jest za przetworzenie transakcji i przekierowanie jej do pośrednika płatności.

4. Klient zobowiązany jest do przesłania swoich studenckich danych w tym inicjałów oraz numeru indeksu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w celu weryfikacji tożsamości.

6. Wysyłka produktu przeprowadzana jest ręcznie na studencki adres mailowy klienta (w domenia sgh.waw.pl) po weryfikacji transakcji oraz danych klienta w czasie krótszym niż 24 godziny. 

7. W przypadku niepodania pełnych informacji przez klienta Sklep zastrzega prawo do anulowania zakupu oraz zwrotu wpłaconych środków.

8. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Klienta zakupu poprzez kliknięcie na klawisz „Przejdź do płatności” w serwisie Automater.pl

9.Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.

10.Sklep dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Sklep dokłada najwyższej staranności aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów oraz aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Sklep na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości, planowane były na godziny nocne. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Sklep w miarę możliwości technicznych informuje Klientów z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

11. Użytkownik może składać zakupu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

12. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zakupu” na stronie Automater.

13. Po złożeniu przez Klienta zakupu, otrzyma on na podany w trakcie zamówienia adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zakupu.

14. Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zakupu oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zakupu (w tym tożsamości Klienta).

15. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich

16. Ceną wiążąca jest cena podana po przekierowaniu do serwisu Automater.pl.

17. Treści Cyfrowe dostarczane są do Klienta poprzez ich wysyłkę na studencki adres email w domenie sgh.waw.pl.

18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem email, podanym przez Klienta.

19. Klient nie ma dostępu do zakupionej Treści Cyfrowej z poziomu Sklepu. W przypadku potrzeby ponownego wysłania zakupionej Treści Cyfrowej klient zobowiązany jest do kontaktu ze sklepem pod adresem mailowym notatki.esgieha@gmail.com, w treści podając dane klienta i numer zamówienia.

20. Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą, chyba, że Sklep przewidział możliwość łączenia promocji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronach Sklepu, przed złożeniem zakupu.

21. Każda transakcja potwierdzana jest rachunkiem lub fakturą.

22. Sklep dla ochrony przed nieautoryzowaną dystrybucją plików w formacie epub, MOBI, PDF stosuje zabezpieczenie w postaci „znaku wodnego” (watermark). Każdy z tak zabezpieczonych plików posiada informację o Użytkowniku, który zakupił plik.

23. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.

24.Wszelkie Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z licencji, o czym Sklep poinformuje w karcie produktu (np. Open source).

25.Watermark nie pozwala na identyfikację danych osobowych Klienta podmiotom innym niż Sklep. Sklep jest jedynym podmiotem uprawnionym do odszyfrowania i odczytania danych zawartych w Watermarku.

26. Klient, nabywając Treści Cyfrowe w Sklepie, wyraża zgodę na oznaczenie Treści Cyfrowej za pomocą Watermarku i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danej Treści cyfrowej Watermarku.

 

 

IV. Płatności

 

1.Usługodawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności za Produkty zamówione w Sklepie oraz realizowane przez Automater:

  1. Płatność online za pośrednictwem systemu dotpay.pl, prowadzonego przez firmę Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30- 552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych,

  2. Płatność kartami płatniczymi VISA oraz MasterCard za pośrednictwem systemu dotpay.pl, prowadzonego przez firmę wskazaną w par. 5.1.1

 

V. Dostawy

1. Treści cyfrowe są dostarczane za pośrednictwem serwisu Automater z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail.

2. Dostawa następuje po zaksięgowaniu wpływu środków

 

VI. Rabaty i vochery oraz promocje

 

1.Klient w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów pomniejszających cenę za Treści Cyfrowe.

2.Zasady przyznawania Rabatów oraz Voucherów oraz promocji określają odrębne regulaminy.

3.Rabaty oraz Vouchery posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego Rabatu lub Voucheru.

4.Rabaty oraz Vouchery nie łącza się oraz nie mogą być łączone z żadnym innym promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

5.Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.

6.Promocje mogą być związane z Rabatami. Warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas Zakupu.

7.Klient nie ma prawa do żądania od Sklep wypłaty jakichkolwiek kwoty z tytułu otrzymanych Rabatów oraz Voucherów.

8.Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami oraz Voucherami.

9.Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Voucherów innym Klientom.

 

VII. Odstąpienie od umowy zakupu

 

1. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa). Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.

2. Klient akceptując Regulamin zgadza się na natychmiastową dostawę towaru, zrzekając się prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku, gdy Klient chce zrealizować zakup zachowując prawo do odstąpienia od umowy zobowiązany jest do mailowego kontaktu pod adresem notatki.esgieha@gmail.com w celu przeprowadzenia transakcji.

 

VIII. Reklamacje

1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć klientowi Treści Cyfrowe bez wad.

2. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Treści cyfrowe mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z opisem zamieszczonym w Sklepie.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać oświadczenia o reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: notatki.esgieha@gmail.com

4. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Treść cyfrową, której reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.

5. Jeżeli Treść cyfrowa ma wadę lub są niezgodne z opisem zamieszczonym w Sklepie Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Treść cyfrową na wolne od wad. Ponadto, jeżeli Treść cyfrowa ma wadę Klient może żądać wymiany Treści cyfrowej na wolną od wad albo usunięcia wady.

6. Jeżeli Klient złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. powyżej, a Sklep nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Sklep za uzasadnione.

7. Sklep powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

IX. Dane osobowe i prywatność

 

1. Wszystkie informacje dotyczące Polityki Prywatności dostępne są w osobnym dokumencie na stronie notatki-esgieha.pl

 

X. Postanowienia końcowe

1.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Sklep blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

4.Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie http://www.notatki-esgieha.pl zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5.W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.