Polityka prywatności

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający realizacji celów marketingowych, poprzez promocję własnych produktów i usług.

2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: notatki.esgieha@gmail.com. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a)     dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b)     zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c)     przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d)     wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

 

3. Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

 

Dane gromadzone przez nas automatycznie (mogą, ale nie muszą obejmować):

 

 • identyfikatory urządzeń lub inne unikalne identyfikatory na przykład adres ip, imei, imsi;

 • identyfikatory wyświetlania reklam jak np ‘cookie’

 • informacje na temat przeglądarki;

 • identyfikatory urządzeń i ich parametry jak np.: rozdzielczość, rozmiar ekranu oraz stan urządzenia jak np. orientacja ekranu, stan połączenia sieciowego

 

Informacje z innych źródeł:

Wśród podmiotów będących takim źródłem danych można wymienić na przykład:

 

 • dostawców usług płatniczych, którzy przekazują aktualne informacje o metodzie płatności w oparciu o stosunek łączący ich z użytkownikiem oraz dane takie jak imię, nazwisko, dane adresowe, typ i data ważności karty, cześć danych numeru karty, tokeny do realizacji płatności;

 • partnerów, którzy współpracują z firmą w ramach oferowania dostępu do naszego serwisu lub w ramach wspólnych działań marketingowych;

 • podmioty dostarczające dane demograficzne, geograficzne, dotyczące reklam, w tym reklam opartych na targetowaniu i reklamą online oraz szeroko rozumianą analityką;

 • publicznie dostępne źródła

 

4.     Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

5.     Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach Serwisu internetowego. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

6.     Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa.

7.  Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

8.  Nie udostępniamy żadnych danych osobowych podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

9.  Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

a)     świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,

b)     świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego, należącym do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych, marketingowych, reklamowych, analitycznych, powiadamiania, płatności.

10. Zbieramy i analizujemy informacje nieosobowe dotyczące typu, modelu urządzenia, jego dostępnej pamięci, identyfikatora reklamowego oraz wszelkich technicznych informacji o użytkowniku, systemie operacyjnym i inne podobne informacje. Możemy zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są w celu usprawnienia działania Systemu oraz w celu automatycznego adresowania do użytkownika spersonalizowanych ofert. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

11.  Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

12.  Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: notatki.esgieha@gmail.com

13.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.